ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ (ΜΕΡΟΣ 1)

Οι βελτιώσεις στη νομοθεσία για το οικογενειακό δίκαιο αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και προάγει την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της οικογένειας.

1. Νόμος 4800/2021 για τη Συνεπιμέλεια και τα Δικαιώματα του Παιδιού

 • Βασικά Σημεία:
  • Συνεπιμέλεια: Καθιερώνεται η συνεπιμέλεια ως κανόνας για την ανατροφή των παιδιών μετά από διαζύγιο ή διάσταση των γονέων, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
  • Διατροφή: Ενίσχυση των ρυθμίσεων για την καταβολή διατροφής, με πιο αυστηρούς μηχανισμούς επιβολής.
  • Δικαιώματα Επικοινωνίας: Καθορισμός σαφών δικαιωμάτων επικοινωνίας για τους γονείς που δεν έχουν την καθημερινή φροντίδα του παιδιού.

2. Τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα και την Πολιτική Δικονομία

 • Αναμόρφωση του Άρθρου 1513:
  • Επιτρέπεται στους γονείς να καταθέσουν στο δικαστήριο συμφωνία για την επιμέλεια και διατροφή του παιδιού, η οποία πρέπει να είναι επικυρωμένη από τον δικαστή.
 • Διατάξεις για την Επικοινωνία:
  • Θεσμοθέτηση κανόνων που διευκολύνουν την επικοινωνία του παιδιού με τον μη κατοικούντα γονέα.
 • Αλλαγές στη Διατροφή:
  • Καθορισμός ελάχιστων ποσών διατροφής και διαδικασίες για την γρήγορη επιβολή σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών.

3. Νόμος 4961/2022 για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας

 • Βασικά Σημεία:
  • Προστασία Θυμάτων: Δημιουργία εξειδικευμένων γραφείων προστασίας και υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αυστηρές Ποινές: Αυστηροποίηση των ποινών για δράστες ενδοοικογενειακής βίας.
  • Υποχρεωτική Ενημέρωση: Υποχρεωτική ενημέρωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις βίας για την παροχή βοήθειας

Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων.