ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεντρικές έννοιες του Εμπορικού δικαίου είναι ο έμπορος και η εμπορική πράξη. Κατά το αντικειμενικό σύστημα έμποροι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Κατά το υποκειμενικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ασκεί επάγγελμα, το οποίο ορίζεται στον νόμο ως εμπορικό ενώ σύμφωνα με το τυπικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ορίζεται ως τέτοιος από το νόμο ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Παράδειγμα είναι η ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει πάντοτε την εμπορική ιδιότητα ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη δραστηριότητά της.

Η εμπορική ιδιότητα έχει συνέπειες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την έχει (συνέπειες της εμπορικότητας). Για παράδειγμα η δυνατότητα που έχει αποκλειστικά ο έμπορος να κηρυχθεί σε πτώχευση, η ύπαρξη δυνατότητας διαταγής προσωποκράτησης για εμπορικά χρέη, ο ανατοκισμός για εμπορικά χρέη, είναι μερικές από τις συνέπειες της εμπορικότητας.
Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι εμπορικές εταιρείες, η πτώχευση, ο ανταγωνισμός, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, τα αξιόγραφα, οι εμπορικές συμβάσεις κ.τ.λ.

Οσον αφορά στο Εταιρικό δίκαιο, αλλιώς δίκαιο των εταιρειών, είναι το δίκαιο των ενώσεων προσώπων ιδιωτικού δικαίου που έχουν ιδρυθεί με δικαιοπραξία για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού. Η έκταση του εταιρικού δικαίου προσδιορίζεται τόσο από τη φύση του επιδιωκόμενου σκοπού, όσο και από τις δυνατές μορφές εταιρικής συνεργασίας .

Αντικείμενο ρύθμισης του δικαίου των εταιρειών είναι βασικά οι προς τα έσω σχέσεις, δηλαδή οι σχέσεις των εταίρων προς την ένωση και μεταξύ τους (δικαιώματα και υποχρεώσεις, διαχείριση) και οι προς τα έξω σχέσεις, δηλαδή οι σχέσεις των εταιρειών προς τους τρίτους (εκπροσώπηση, ευθύνη).

Το δικηγορικό γραφείο Στέλιου Γιουλούντα και συνεργατών, επιλαμβάνεται υποθέσεων όλου του φάσματος του εμπορικού δικαίου όπως για παράδειγμα ζητήματα:

• Σύστασης, λύσης, εκκαθάρισης εμπορικών εταιρειών.
• Εμπορικών διαφορών.
• Εξυγίανσης προβληματικών εταιρειών.
• Αποφυγή μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης, πτωχεύσεων, πτωχευτικής συνδιαλλαγής εταιρειών.

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας