ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό δίκαιο αποκαλείται το σύστημα κανόνων δικαίου που αντικείμενό του είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των διοικούμενων και της δημόσιας διοίκησης, των διοικητικών οργάνων και αρχών, καθώς και η ρύθμιση της οργάνωσης και της δράσης της δημόσιας διοίκησης. Οι κανόνες του διοικητικού δικαίου αποσκοπούν στην προστασία του γενικού και δημοσίου συμφέροντος, ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ δημόσιας διοίκησης και διοικούμενων στη βάση της υπεροχής και της κυριαρχικής βούλησης του Δημοσίου, που δρα ως φορέας δημόσιας εξουσίας, ενώ ρυθμίζουν τόσο την οργάνωση όσο και τη δράση της δημόσιας διοίκησης η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο που αυτοί θέτουν.

Περαιτέρω, το διοικητικό δίκαιο είναι δυνατόν να διακριθεί σε γενικό και ειδικό. Στο γενικό διοικητικό δίκαιο περιλαμβάνονται οι θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης, οι πηγές του διοικητικού δικαίου, η λειτουργία, η αρμοδιότητα και η ευθύνη των διοικητικών οργάνων, τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης και οι βασικές αρχές τους (αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση) καθώς και οι πράξεις της δημόσιας διοίκησης (ατομικές, κανονιστικές ,ατομικές γενικής εφαρμογής και κυβερνητικές πράξεις). Το ειδικό διοικητικό δίκαιο αφορά στην ειδική διοικητική νομοθεσία και επιμέρους κλάδους του διοικητικού δικαίου, όπως το φορολογικό δίκαιο, το δημοσιονομικό δίκαιο, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, το δίκαιο παιδείας, το δίκαιο περιβάλλοντος, το δίκαιο περιβάλλοντος και χωροταξίας. Οι διακρίσεις αυτές επιτρέπουν την περαιτέρω εμβάθυνση σε ειδικότερους τομείς του διοικητικού δικαίου.

Σημαντική δικαστική απόφαση η οποία εκδόθηκε έπειτα από ανάληψη από το δικηγορικό γραφείο Στέλιος Γιουλούντας & Συνεργάτες ήταν εκείνη σύμφωνα με την οποία διετάχθη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αναστολή κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας οφειλέτη χρεών προς το Δημόσιο ύψους 80.000 ευρώ, καθώς και αναστολή επιβολής μέτρων κατά της περιουσίας του. (2018)

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας