ΔΙΑΖΥΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ

Συμφωνα με το οικογενειακο δικαιο τα ειδη των διαζυγιων ειναι τα ακολουθα:

Κατ’ αρχήν το κατ’ αντιδικία διαζύγιο. Σύμφωνα με το άρθρο 1439 εδ. α’ και β΄ του Αστικού Κώδικα καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει έκδοση διαζυγίου εφόσον οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν υποστεί ισχυρό κλονισμό από αιτία που αφορά το πρόσωπο του εναγόμενου ή και των δύο συζύγων, έτσι ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης και συμβίωσης να καθίσταται αδύνατη, αφόρητη για τον ενάγοντα.

Εν συνεχεία, το διαζύγιο διετούς διάστασης ρυθμίζεται από το άρθρο 1439 εδ. γ’ του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση από δύο τουλάχιστον χρόνια, οδηγούμαστε σε αμάχητο τεκμήριο κλονισμού και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος.

Ένα ακόμα είδος διαζυγίου είναι το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους καταρτίζοντας συμφωνία, εφόσον ο γάμος έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτιση της συμφωνίας αυτής.

Το ζήτημα της διατροφής αποφασίζεται από το δικαστήριο και ειδικότερα σύμφωνα με βάση τα οικονομικά κριτήρια των συζύγων, την περιουσιακή τους κατάσταση και εν γένει με βάση το σύνολο των εισοδημάτων των δύο μερών.

Αναφορικά με το θέμα της επιμέλειας, και αυτό κρίνεται από το δικαστήριο παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων ορίζει ότι η επιμέλεια των τέκνων πρέπει να ανατεθεί στη μητέρα σύζυγο. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου το δικαστήριο κρίνει ότι η μητέρα είναι ανίκανη να ασκήσει τα καθήκοντα της επιμέλειας του τέκνου, το δικαστήριο δύναται να αναθέσει την επιμέλεια στο σύζυγο πατέρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία το θέμα της επιμέλειας ανήλικου τέκνου, όπου στην εν λόγω απόφαση εκπροσωπούσαμε την πλευρά του πατέρα. Το δικαστήριο αποφάσισε τη συνεπιμέλεια για το ανήλικο τέκνο και συγκεκριμένα ανά εβδομάδα εναλλάξ με τη μητέρα.

Είναι από τις πρώτες αποφάσεις, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την επιμέλεια των τέκνων, όπου πλέον δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα να διεκδικήσει ισάξια το ζήτημα της επιμέλειας του τέκνου του.

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας